IT'S AS EASY AS:

1 Select the option of your choice.
2 Fill in the form.
3 Send and we'll plan your shoot.

If you have problems filling in the form, please send a message to packshot@salvadorpozo.com

STUDIO HOURS

Mon - Fri: 09:00 - 18:00 hrs
Sat - Sun: By appointment only!

Besides packshot and product photography
we also specialise in lookbook and fashion photography.

Cookies en Privacy Statement

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Salvador Pozo, photographer persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Salvador Pozo, photographer inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Salvador Pozo, photographer zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Salvador Pozo, photographer
Ringdijk 256, 2983 GP Ridderkerk
www.salvadorpozo.com, www.salvadorpozo.eu, www.salvadorpozo.nl, www.studiosalvador.com, www.packshot.salvadorpozo.com, www.budgetphotoshoot.nl, www.kinderfoto.land
info@salvadorpozo.com
KvK: 24380376


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Salvador Pozo, photographer verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
- achternaam
- voornamen
- geslacht
- geboortedatum
- nationaliteit
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-nummer
- bankrekeningnummer
- factuurnummer


Verwerkingsgrond

Salvador Pozo, photographer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Naam] met betrokkene heeft gesloten;
c. Salvador Pozo, photographer een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigdbelang vanSalvador Pozo, photographer,waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Salvador Pozo, photographer aan betrokkene.


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
- facturatie
- afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
- informatie over wijzigen producten en diensten
- uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Salvador Pozo, photographer verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salvador Pozo, photographer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens

Salvador Pozo, photographer zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
- Wettelijke grondslag:Salvador Pozo, photographer houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
- Telefonisch contact: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Salvador Pozo, photographer of door middel van telefoon of e-mail. Salvador Pozo, photographer zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website

Salvador Pozo, photographer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Beveiliging van de door Salvador Pozo, photographer vastgelegde persoonsgegevens

Salvador Pozo, photographer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Salvador Pozo, photographer. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Salvador Pozo, photographer onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Salvador Pozo, photographer meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Salvador Pozo, photographer onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Salvador Pozo, photographer via info@salvadorpozo.com.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Salvador Pozo, photographer schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.

Booking Form

TOP